Acasa
Acasa SURSE PENTRU O ISTORIE A REGIMULUI COMUNIST DIN ROMÂNIA, 1945-1989


Documente ale P.M.R./P.C.R.

        • Congrese
        • Conferinţe şi plenare
        • Documente programatice
        • Expuneri şi cuvântări

Studii şi articole

        • Activităţi pe plan extern
        • Activităţi pe plan intern
        • Arhiva fostei Securităţi
        • Culte şi minorităţi
        • Dezbateri istoriografice
        • Personalităţi în vizorul Securităţii
        • Reţeaua informativă

Congrese

        1948 – Raportul politic al Comitetului Central la Congresul Partidului Muncitoresc Român – 21 februarie 1948
        1955 – Raport la Congresul al II-lea al Partidului Muncitoresc Român – 23-28 decembrie 1955
        1960 – Raport la cel de-al III-lea Congres al Partidului Muncitoresc Român – 20 iunie 1960
        1965 – Nicolae Ceauşescu – Raport la cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român
        1966 – Nicolae Ceauşescu – Cuvântare la Congresul al VIII-lea al Uniunii Tineretului Comunist – 23 martie 1966
        1969 – Raport la Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român – 6-12 august 1969
        1974 – Raportul Comitetului Central cu privire la activitatea Partidului Comunist Român în perioada dintre Congresul al X-lea şi Congresul al XI-lea şi sarcinile de viitor ale partidului – 25 noiembrie 1974
        1979 – Raportul Comitetului Central cu privire la activitatea Partidului Comunist Român în perioada dintre Congresul al XI-lea şi Congresul al XII-lea şi sarcinile de viitor ale partidului – 19 noiembrie 1979
        1984 – Raport la cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român – 19 noiembrie 1984
        1989 – Nicolae Ceauşescu – Raport la Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român

Conferinţe şi plenare

        1945 – Raportul politic al Comitetului Central la Conferinţa Naţională a Partidului Comunist Român – Octombrie 1945
        1958 – Gh. Gheorghiu-Dej Expunere făcută la şedinţa plenară a C.C. al P.M.R. din 26-28 noiembrie 1958
        1965 – Raport prezentat la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 11-12 noiembrie 1965
        1966 – Cuvantare la Plenara CC al PCR din 21-23 decembrie
        1982 – Raport la Conferinţa naţională a P.C.R. – 16-18 decembrie 1982
        1989 – Nicolae Ceausescu Cuvântare la Plenara C.C. al Partidului Comunist Român – 14 aprilie 1989

Documente programatice

        1945 – Statutul Partidului Comunist Român
        1948 – Statutul Partidului Muncitoresc Român
        1948 – Planul de stat al Republicii Populare Române pe anul 1949 – 27 decembrie 1948
        1949 – Hotărârea Biroului Politic al C.C. al P.M.R. asupra problemei stimularii şi dezvoltării continue a culturii fizice şi sportului
        1949 – Hotărârile Şedinţei Plenare a C.C. al C.G.M. – 18-19 martie 1949
        1949 – O mare sarcină de luptă
        1952 – Raport asupra proiectului de Constituţie al Partidului Comunist – 23 septembrie 1952
        1964 – Declaraţie cu privire la poziţia P.M.R. în problemele mişcării comuniste şi muncitoreşti internaţionale
        1964 – Probleme ale relaţiilor economice dintre tările socialiste
        1965 – Decizia de schimbare a denumirii Partidului Muncitoresc Român în Partidul Comunist Român
        1965 – Gh. Apostol – Raport cu privire la Proiectul Statutului Partidului Comunist Român
        1965 – Raport cu privire la Proiectul de Constituţie a Republicii Socialiste România – 25 august 1965
        1965 – Statutul Partidului Comunist Român
        1967 – Principiile de bază adoptate de plenara C.C. al P.C.R. cu privire la îmbunătăţirea organizării administrativ-teritoriale a României şi sistematizarea localităţilor rurale – 5-6 octombrie 1967
        1968 – Principiile de bază ale politicii externe a României
        1971 – Propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii politico-ideologice, de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii
        1972 – Raport la Conferinţa Naţională a Partidului Comunist Român – 19-21 iulie 1972
        1975 – Programul Partidului Comunist Român de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism
        1989 – Programul Directiva al Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român cu privire la dezvoltarea economico-socială a României în cincinalul 1991-1995 şi orientările de perspectivă pînă în anii 2000-2010

Expuneri şi cuvântări

        1951 – Gh. Gheorghiu Dej – 30 de ani de luptă a Partidului sub steagul lui Lenin şi Stalin
        1961 – Gh. Gheorghiu Dej – 40 de ani de luptă a Partidului
        1965 – Cuvântare la Conferinţa Uniunii Asociaţiilor Studenţilor din R.S.R. – 20 februarie 1965
        1966 – Expunere cu prilejul aniversării a 45 de ani de la crearea P.C.R. – 7 mai 1966
        1966 – Cuvântare la Congresul Sindicatelor din RSR – 16 mai 1966
        1966 – Expunere cu privire la consfătuirile din 4-7 iulie ţinute la Bucureşti
        1966 – Cuvântare la prima şedinta plenară a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice – 14 iulie 1966
        1966 – Cuvântare la întâlnirea cu activul de partid din Regiunea Mureş-Autonomă Maghiară – 14 august 1966
        1966 – Cuvânt de salut cu ocazia sarbătoririi centenarului Academiei R.S.R. – 26 sept 1966
        1966 – Cuvânt la consfătuirea de constituire a Consiliului Naţional al Organizaţiei Pionierilor – 11 noiembrie 1966
        1967 – Cuvântare la consfătuirea cu activul de baza al M.A.I. – 18 iulie 1967
        1967 – Cuvântare la adunarea populara de aniversare a bătaliilor de la Marăţi, Maraşeşti si Oituz – 12 august 1967
        1968 – Cuvântare la masa tovărăşească oferită de C.C. al P.C.R. cu ocazia împlinirii a 50 de ani de către N. Ceausescu – 26 ianuarie 1968
        1968 – Cuvântare la consfătuirea pe ţara a U.T.C. – 10 februarie 1968
        1968 – Cuvânt de salut la festivităţile de la Praga consacrate loviturii de palat din februarie 1948 – 22 februarie 1968
        1968 – Cuvântare privind dezvoltarea învăţământului, la Plenara C.C. al P.C.R. – 22-25 aprilie 1968
        1968 – Nicolae Ceauşescu – Cuvîntare la adunarea activului de partid al municipiului Bucureşti – 26 aprilie 1968
        1968 – Cuvântare la adunarea aniversară a 120 de ani de la revoluţia din 1848 – 29 iunie 1968
        1977 – Nicolae Ceauşescu – Expunere cu privire la înlăturarea urmărilor cutremurului din 4 martie
        1977 – Nicolae Ceauşescu – Cuvînt de inchidere al şedintei comune a Comitetului Central al Partidului Comunist Român – 29 martie 1977
        1977 – Nicolae Ceauşescu – Cuvîntare la consfătuirea de lucru cu activiştii şi cadrele din domeniul educaţiei politice al propagandei şi ideologiei – 9 septembrie 1977

Activităţi pe plan extern

        Activitatea Direcţiei de Informaţii Externe a Securităţii - între atribuţiile oficiale şi acţiunile reale (1951-1989)
        Afacerea Fokker
        Ofiţerii "ilegali" ai Securităţii, între folclor şi realitate
        Evoluţia spionajului românesc după defecţiunea generalului Ion Mihai Pacepa (1978-1989)

Activităţi pe plan intern

        Alexandru Dejeu şi Securitatea
        Apărarea secretului de partid şi de stat în România lui Gheorghiu-Dej (1948-1965)
        Securitatea şi arestarea "Duşmanilor poporului" (1948-1958)
        Aventurile unui ataşat militar francez în România populară
        Colonia de muncă Capul Midia: punct terminus al Canalului suferinţei
        Controlul corespondenţei în anii ‘50
        Consideraţii privind evoluţia Mişcării Legionare în timpul democraţiei populare
        Implicarea militarilor în mişcarea de rezistenţă armată. Cazul maiorului Nicolae Dabija (1948-1949)
        Anihilarea organizaţiei „Garda Albă” de către Securitate (1949)
        Reeducarea - posibile origini occidentale?
        "Strămoşii" Securităţii - structuri de poliţie politică din România în perioada 23 august 1944 – 30 august 1948
        Mişcarea de rezistenţă armată anticomunistă din România - între negare şi hiperbolizare
        Secretomanie şi controlul informaţiilor în România socialistă (1965-1989)
        Existenţa cotidiană a unui "bandit": cazul Vasile Motrescu
        Infern sau paradis pierdut? Aspecte din viaţa muncitoarelor din Cluj-Napoca (1965-1989)
        În avanpremiera războiului rece: voluntari români pentru aviaţia americană (aprilie 1945)

Arhiva fostei Securităţi

        Adevăr şi ficţiune în documentele Securităţii
        Informatizarea activităţii Securităţii în deceniul al optulea. Studiu de caz: reţeaua informativă

Culte şi minorităţi

        Cultele neoprotestante din România în perioada 1975-1989
        Emigrarea în masă a populaţiei de origine germană din judeţul Timiş, între propagandă şi tendinţă firească. O sinteză informativă din 1980

Dezbateri istoriografice

        Direcţii ale studierii regimului comunist din România. Studiu de caz: cercetătorii acreditaţi la C.N.S.A.S.
        Gh. Gheorghiu-Dej în istoriografia actuală. Ce i se impută, ce i se recunoaşte

Personalităţi în vizorul Securităţii

        Contribuţii la o biografie: Eugen Ionescu în dosarele Securităţii
        Gheorghe I. Brătianu în timpul domiciliului obligatoriu (1947-1950)
        Dosarul de Securitate al istoricului Silviu Dragomir
        Vlad Georgescu în dosarele Securitatii

Reţeaua informativă

        Utilizarea reţelei informative în reprimarea rezistenţei armate anticomuniste        29 de ani de la revolta minerilor de la Motru
        Vasile Paraschiv şi lupta pentru recuperarea memoriei.